OM RISKFUL PLAY

Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna med framtidens rörelseytor. Vi uppmanar till hälsa och rörelse för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Vi ska locka såväl nära som långväga besökare att upptäcka framtidens rörelseytor och vårt Vallentuna. 

Tillsammans stärker vi bilden av Vallentuna som innovativ och inspirerande kommun
– på så sätt blir vi Sveriges rörelse- och motorikstad.

INTRO

Riskful Play är en satsning av Vallentuna kommun, Korpen Vallentuna, Arvsfonden och Riksidrottsförbundet för att möta barn och ungas behov av rörelse som triggar leklust och nyfikenhet.

Samhället har blivit allt mer överbeskyddande, man glömmer bort när man senast exponerades för scenarion som triggade leklust, nyfikenhet och känslan av risk. Genom att utsättas för risker genom lek utvecklas vår förmåga att hantera risk och våra motoriska färdigheter. Detta stärker i sin tur oss som individer.

Sedan den 1a januari 2020 har även barnkonventionen vunnit laga kraft och vi jobbar specifikt med att tillgodose barnens rättigheter enligt artikel 12 (barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet) och 31 (barn har rätt till lek, vila och fritid).

Riskful Play ska därmed bana väg för nytänkande inom rörelseutveckling och dessa metoder ska kunna användas av föreningar, skolor och andra delar av samhället som vill förbättra sättet de arbetar med rörelse och motion. Genom utmaningar utvecklas vi!

Tillsammans med barn och unga ska vi ta fram rörelseprogram, anläggningar och sprida en hälsosam, aktiv kultur – målsättningen är att göra Vallentuna till Sveriges rörelse- och motorikstad.

SYFTE

Syftet med projektet är att stärka barn och ungas röst i utformningen av deras rörelseytor, ge dem kunskap och verktyg att utveckla sin motivation, fysiska kompetens och sitt självförtroende, samt inspirera dem till att se värdet av att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet.

Allt detta kommer att sammanfattas som ”Riskful Play”-metoden och spridas nationellt, med Vallentuna kommun som förebild. Metoden ska inspirera andra kommuner, idrottsorganisationer och aktörer inom hälsa, arkitektur och bygg.

Genom att vi lär oss hantera risker utvecklas våra sinnen och ger oss fördelar i livet, där kritiskt tänkande är en av många kvaliteter som växer fram.

AHMED AL-BREIHI / PROJEKTLEDARE RISKFUL PLAY

PROJEKTETS
FOKUS

DELAKTiGHET

Barn, unga och aktiva som är med i någon av projektets delar ska alltid känna sig delaktiga och ha en stark påverkansroll i projektet. Delaktighet stärker självkänsla, grupptillhörighet, motverkar utanförskap och skapar en känsla av ägandeskap, vilket bidrar till högre nyttjandegrad.

FOLKHÄLSA & RÖRELSEGLÄDJE

I projektet kommer vi att arbeta för ökad folkhälsa och livsglädje genom att främja barn och ungas rörelse. Fokus kommer att ligga på aktiviteter och rörelse som bygger på motorikutvecklande träning och det vi kallar för “Riskful Play”, som utmanar dagens rörelseformer.

FRAMTIDENS RÖRELSEYTOR

Vi ska utmana hur rörelseytor utformas idag. Genom delaktighet och involvering av barn och unga kommer vi ta fram deras önskade rörelseytor som triggar till leklust och utvecklande rörelse i både spontan och organiserad form. Målsättningen är att Vallentuna blir “Sveriges rörelse- och motorikstad”.

MÅLGRUPPEN

Projektet fokuserar främst på barn och ungdomar, men projektets olika delmål involverar även andra målgrupper.

BARN

6-12 år, kommer vara engagerade i utformning av rörelseprogram och rörelseytor.

UNGDOMAR

13-18 år, kommer vara engagerade i utformning av rörelseprogram och rörelseytor.

UNGA VUXNA

19-25 år, kommer vara engagerade i utformning av rörelseytor.

SENIORER

64+ år, kommer vara engagerade i utformning av rörelseprogram.

PROJEKTETS MÅL

Aktiviteterna nedan kommer vara huvudmålen i Riskful Play.

5000 AKTIVA barn & UNGA

Minst 5000 olika barn och ungdomar deltar i fysiska aktiviteter.

250 barn & UNGA MED INFLYTANDE

Minst 250 olika barn och ungdomar har direkt inflytande i aktivitets- och anläggningsdelen i projektet.

RÖRELSEPROGRAM

Skapa rörelseprogram för skolor mellan F-9 klass.

INNOVATIVA RÖRELSEYTOR

Utveckla innovativa rörelseytor på Snapptunafälet.

DIGITAL PLATTFORM

Utforma en digital VR/AR-plattform som involverar målgruppen och stärker deras rörelseförmåga.

FORTBILDNING & INSPIRATION

Ta fram underlag för aktiviteter och hålla inspirationsföreläsningar till lärare, fritidspedagoger, föreningsledare och andra nyfikna.

RISKFUL PLAY HANDBOK

Skapa en inspirationshandbok om ”Riskful play”-metoden för kommuner och arkitekter vid utformning av framtida aktiviteter och rörelseytor.

EUROPAS FÖRSTA ANLÄGGNING

Bygga en anläggning som är fullt dedikerad till och skapad enligt Riskful Plays principer.

BLI SVERIGES RÖRELSE & MOTORIKSTAD

Vallentuna blir en förebild för en hälsosam stad och bidrar till utvecklingen av aktiviteter och framtidens rörelseytor.

Riskful Play Chatt